REGULAMIN

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORADNI DIETETYCZNEJ I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DIETLOGIA

 1. Poradnia czynna jest jest codziennie: poniedziałek – piątek w godz. 10:00-18:00 z przerwą 12:30-14:00 , sobota 10:00-14:00

2. Dopuszcza się zmianę godzin i dni otwarcia poradni Dietlogia za zgodą właściciela firmy.

3. Korzystanie ze sprzętów w Poradni jest możliwe po zapoznaniu się z regulaminem i pod nadzorem instruktora.

4. Podstawą do korzystania z urządzeń poradni jest zakup biletu jednorazowego wstępu lub karnetu.

5. Osoby korzystające z urządzeń oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i wykonują je na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.

6. W pomieszczeniach z urządzeniami przebywają tylko osoby ćwiczące.

7. Wejście do Poradni na teren ćwiczeń możliwe jest tylko w odpowiednim kompletnym stroju sportowym oraz czystym zmienionym obuwiu sportowym.

 8. Obowiązkowo należy korzystać z ręcznika podczas korzystania z sauny ( Regulamin korzystania z sauny dostępny jest u właściciela oraz na drzwiach sauny)

9. Obsługa Poradni ma prawo odmówić wstępu osobom bez odpowiedniego stroju sportowego do ćwiczeń, a w szczególności obuwia.

10. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z urządzeń Poradni za wiedzą i pisemną zgodą opiekuna

11. Na terenie Poradni obowiązuje zakaz wstępu oraz ćwiczeń osobom pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających

12. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez nadzoru.

13. Wykonywanie ćwiczeń na przyrządach odbywa się po zapoznaniu się z instrukcją urządzenia lub instrukcji słownej przez obsługę.

14. Ćwiczący zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować.

15. Osoby korzystające z urządzeń Poradni, które w czasie ćwiczeń lub pobytu na jej terenie źle się poczują zobowiązane są natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić obsługę

16. Przed rozpoczęciem ćwiczeń konieczne jest wykonanie rozgrzewki w celu uniknięcia kontuzji.

17. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami instruktora w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowania sprzętu i sali.

18. Przed ćwiczeniem należy sprawdzić stan urządzenia – wszelkie usterki, uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać instruktorowi.

19. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.

20. Wszystkie urządzenia oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

21. Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować sprzęt i stanowisko w sposób zalecony przez instruktora.

22. Obsługa ma prawo wyprosić osoby łamiące postanowienia niniejszego regulaminu 23. Osoby ćwiczące będą ponosić odpowiedzialność finansową za wszelkie wyrządzone przez siebie zniszczenia/szkody na terenie Poradni

24. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiada opiekun prawny

25. Poradnia nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń oraz nieprzestrzegania regulaminu i zasad bezpieczeństwa.

26.Karnety należy wykorzystać w następującym czasie :  pakiet 5 zabiegów -miesiąc ;  pakiet 10 zabiegów – 2 miesiące . !!!!!!Po tym czasie nie ma możliwości wykorzystania, zamiany oraz przekazania innym karnetu. !!!!